عضویت شرکت بلور و شیشه اصفهان در انجمن صنفی لوازم خانگی کشور

طبق توافق به عمل آمده اخیر میان مدیریت شرکت بلور و شیشه اصفهان و ریاست محترم انجمن صنفی لوازم خانگی کشور، این شرکت به صورت رسمی به عضویت انجمن صنفی مذکور درآمده و از مزایای حضور در جمع فعالان اقتصادی و تولیدی برتر لوازم خانگی کشور بهره مند می گردد.