شکلات خوری در دار

یاقوت-۱۳۵
فلورانس-۱۴۴
مانیسا-۷۶۸