لیوان دسته دار

یاقوت-۴۱۹
حریر-۴۲۴
دی-۴۳۲
نیلوفر-۴۴۰
لیندا-۴۵۵