دیــــس

دیس بزرگ گلایل-۵۵۰
دیس کوچک گلایل-۵۵۱
دیس کوچک سارینا-۸۲۲
دیس بزرگ سارینا-۸۲۳