نیم لیوان دسته دار

تارا-۴۱۳
شمیم-۴۲۰
رعنا-۴۲۲
یوکا-۴۴۹
نسیم-۴۵۰
زمرد-۴۳۶
ویستا-۴۴۶
نیکا-۴۴۱
نوشین-۴۴۳
فلورانس-۴۴۴
سارینا-۴۴۵