قندان

زاگرس-۱۲۹
یاقوت-۱۳۰
استرلینگ-۱۲۵

تویو -۱۶۰

فلورانس-۱۵۵